مولکولارسیو

کاربرد‌های مولکولارسیو
آب زدایی از مخلوط اب و الکل
رطوبت زدایی از هوا
رطوبت زدایی از گازهای طبیعی در درایرهای ایستگاه‌های CNG
رطوبت زدایی از گاز های الفینی ( اتیلن, پروپیلن, بوتیلن )

Print Friendly, PDF & Email