دی اکسید روی

کاربرد:

صنعت الکترونیک، ضد باکتری، حفاظت از اشعه ماوراء بنفش، جهت ضد عفونی، فوتوکاتالیست، الکترود برای سلول های خورشیدی

Print Friendly, PDF & Email