تهیه فیلم های بسته بندی با استفاده از فناوری نانو

با مطالعه و بررسی های صورت گرفته، ساخت فیلم نانو کامپوزیتی به روش مذابی در دستور کار قرار گرفت که در راستای انجام این طرح، فعالیت هایی نطیر بررسی رفتار پلیمرها، بررسی نانو ذره های مختلف، تعیین شرایط عملیاتی انجام آزمایش انجام پذیرفت؛ همچنین تست های مربوط به تایید نانو بودن محصول (SEM، XRD) ، تست مکانیکی ،  نفوذ پذیری گاز، تعیین ویژگی های میکروبی، مهاجرت ذرات نیز بررسی شد، که نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، به دست آوردن فرمولاسیونی مناسب در جهت صرفه جویی هزینه ها و هم­چنین حمایت از تولیدات داخلی می باشد.  نتایح این تحقیق افزایش زمان ماندگاری فرآروده های غذایی در بسته بندی های نانو کامپوزیت می باشد.

Print Friendly, PDF & Email