تهیه سیلیکا آیروژل

در این پژوهش سنتزسیلیکا نانو آیروژل به روش دو مرحله ای کاتالیز اسید و باز انجام شد. در این مطالعه از آزئوتروپ ترنری به منظور خشک کردن ژل خیس در دمای محیط استفاده شد. به منظور تهیه نانو آیروژل بدون ترک و شفاف، پایداری ویسکوزیته سل بهینه شد. با بهینه کردن نسبت HCl به NH4OH در مرحله اولیه تهیه سل یا با افزایش استحکام شبکه SiO2 با افزودن منومر­ها در طول فرایند ماندگاری ژل، دانسیته آیروژل تهیه شده با روش فوق کاهش یابد اگرچه منجر به افزایش زمان سنتز شد.. نانو آیروژل به وسیله آنالیز الگوی تفرق اشعه ایکس (XRD) بررسی و اندازه ذرات به کمک معادله شرر تخمین زده شد. اصول خصوصیات شیمی فیزیکی آیروژل تهیه شده بررسی شد. سپس این ساختار در ساخت الکترود برای کاربرد در باتری یون لیتیوم به کار گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان از جریان  بالای ایجاد شده است.

Print Friendly, PDF & Email