تعیین فلزات سنگین در نمونه خاک و فاضلاب پتروشیمی

در این پژوهش سعی شده است میزان فلز سنگین موجود در نمونه خاک رود خانه کر مرودشت در حوالی مجتمع پتروشیمی اندازه­ گیری شود. در این تحقیق به دلیل غلظت کم فلز سنگین موجود و حذف بافت پیچیده خاک از رزین­های تبادل­گر کاتیونی و نانو زیولیت سنتزی، برای پیش تغلیظ و جداسازی به روش استخراج فاز جامد ناپیوسته استفاده شده است. پارامتر های تجربی موثر بر سیستم شامل pH، مقدار نانو زیولیت سنتزی، غلظت و حجم شوینده، مدت زمان هم زدن و حجم محلول نمونه بهینه گردید. از مزایای این پژوهش روش بسیار ساده، ارزان، تکرارپذیری خوب، دقت و صحت زیاد می­باشد.

Print Friendly, PDF & Email