ما به گرمی دست شما که علاقه مند به همکاری در پروژه ها و کارگروه های پژوهشی پترو مهر در زمینه کاتالیست های پیشرفته صنعت نفت، گاز و پتروشیمی هستید را می فشاریم.

Print Friendly, PDF & Email