تحصیلات: 

دکترا

دانشگاه کاشان سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۶ استاد راهنما: دکتر باتری لیتیوم یونی ظرفیت بالا  

کارشناسی ارشد

دانشگاه کاشان سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۶ استاد راهنما: دکتر باتری لیتیوم یونی ظرفیت بالا  

لیسانس

دانشگاه کاشان سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۶ استاد راهنما: دکتر باتری لیتیوم یونی ظرفیت بالا  

متوسطه

دانشگاه کاشان سال ۱۳۹۰ - ۱۳۹۶ استاد راهنما: دکتر باتری لیتیوم یونی ظرفیت بالا  
برگزیده زنان نخبه شیراز
برگزیده زنان نخبه شیراز برگزیده زنان نخبه شیراز برگزیده زنان نخبه شیراز برگزیده زنان نخبه شیراز برگزیده زنان نخبه شیراز
داور جشنواره علم تا عمل
داور جشنواره علم تا عمل داور جشنواره علم تا عمل داور جشنواره علم تا عمل داور جشنواره علم تا عمل داور جشنواره علم تا عمل
پژوهشگر برتر استانی
پژوهشگر برتر استانی پژوهشگر برتر استانی پژوهشگر برتر استانی پژوهشگر برتر استانی پژوهشگر برتر استانی

رزومه شغلی

شرکت پترو مهر

دوره فعالیت: ۱۳۹۴ - امروز سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره دستاوردها: هشت کالای دانش بنیان و دناتذتتقخژ ننتنتنی تتحیز بعنوتن نخستین شتابدهنده پژوهشی در ایران با همکاری ۰۰۰  

شرکت پترو مهر

دوره فعالیت: ۱۳۹۴ - امروز سمت: مدیرعامل و عضو هیات مدیره دستاوردها: هشت کالای دانش بنیان و دناتذتتقخژ ننتنتنی تتحیز بعنوتن نخستین شتابدهنده پژوهشی در ایران با همکاری ۰۰۰  

برای فرستادن رزومه به شبکه کسب و کار من بپیوندید