ddd6

معرفی شرکت پترومهر

بزودی ایران دومین تولید کننده متانول جهان خواهد بود، اما زنجیره ارزش متانول در کشور کامل نشده و خام فروشی آن سود مناسبی را نصیب کشور نخواهد کرد. شرکت پژوهشی، آموزشی فناوری های پیشرفته پترو مهر امیران نکو (سهامی خاص) قلمرو فعالیت های پژوهشی خود را در زمینه خوشه های صنعتی مرتبط با متانول برگزیده است و تلاش دارد با گسترش دانش و فناوری و بومی سازی و بهبود فرآیندها در گسترش زنجیره ارزش متانول بسمت محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر،  یاور صنعت پتروشیمی کشور باشد.

سازمان ملل سه عامل کلیدی برای توسعه پایدار هر کشوری را مشارکت اجتماعی، اقتصاد و محیط زیست می داند و به همین دلیل پترو مهر تلاش کرده و می کند که با آموزش در جهت افزایش مشارکت اجتماعی ، با کمک به گسترش زنجیره ارزش صنعت متانول به گسترش و سلامت اقتصاد و با گسترش دانش و فناوری سازگار با محیط زیست برای حفاظت از محیط زیست ، در توسعه پایدار کشور نقشی داشته باشد.

برای آغاز و در راستای وظیفه محیط زیستی و گسترش زنجیره ارزش، ما در پترو مهر دانش و فناوری تولید نانو کاتالیست تولید بنزین پاک از متانول را بومی کرده ایم! کاتالیست برای تولید بنزینی پاک با عدد اکتان بالا (بهسوزی بالا) که کمترین آلودگی زیست محیطی را دارد و ارزش افزوده فراوانی برای کشور دارد.


اعضا و سهامدارن