333

سوابق شغلی

مهندسی برق (قدرت)
سرمایه گذار ریسک پذیر (با برند شخصی نکو! NEKO!)
مدیر عامل بازرگانی آرتا اسپاد راه ابریشم (بازرگانی بین الملل)
ریاست هیات مدیره آرتا ابزار سپهر
مشاور و سهامدار کارخانه نوین پلاست بیسان (تولیدات اکسترودری)
ریاست هیات مدیره شرکت بیتا فناوری (اتوماسیون اداری و صنعتی).