222

لیسانس اقتصاد نظری

فعالیت های اجرایی:

۱۸ سال فعالیت های فرهنگی اجتماعی
۵ سال سابقه مسولیت های اجرایی

افتخارات:

برگزیده مسابقات آفرینشگری و ایده پردازی کار آفرینی