افتخارات:

• برگزیده زنان نخبه شهر شیراز
• کسب مقام اول طرح کسب و کار دانشگاه شیراز
• پژوهشگر برتر استانی
• داور جشنواره علم تا عمل
• رتبه اول پذیرش رشته شیمی دانشگاه شیراز
• رتبه اول پذیرش دکتری رشته شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
• کسب رتبه ۱۵ د ربین ۲۵ مقاله برتر در سال ۲۰۰۹ در science direct

افتخارات:

• برگزیده زنان نخبه شهر شیراز
• کسب مقام اول طرح کسب و کار دانشگاه شیراز
• پژوهشگر برتر استانی
• داور جشنواره علم تا عمل
• رتبه اول پذیرش رشته شیمی دانشگاه شیراز
• رتبه اول پذیرش دکتری رشته شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
• کسب رتبه ۱۵ د ربین ۲۵ مقاله برتر در سال ۲۰۰۹ در science direct

سوابق شغلی:

• مدیر گروه فناوری نانو جهاد دانشگاهی
• مدرس دانشگاه و آموزش و پرورش
• مشاوره ساخت باتری یون لیتیوم ماهواره مخابراتی

dr amiri

Print Friendly, PDF & Email